Reklamační řád společnosti

Společnost FINANCE a její Spolupracovníci si kladou za cíl kvalitní zprostředkovaní a spokojené zákazníky. Tento Reklamační řád je vydán za účelem vyřízení případných stížností na Spolupracovníky Společnosti FINANCE a na jejich činnost. Důraz klademe na to, aby byla každá stížnost objektivně a včas posouzena a výsledek byl předán Zákazníkovi a všem dalším zúčastněným stranám.

Základní informace

Reklamační řád navazuje na Kodex etiky Společnosti FINANCE, který je v souladu s etickými kodexy jiných institucí, nimiž je Společnost FINANCE vázána. Zejména proto, že řada stížností se může týkat neetického postupu a chování Spolupracovníků. K povinnostem každého ze Spolupracovníků patří dodržovat zásady Etického kodexu, k čemuž jsou zavázáni smluvním vztahem se Společností FINANCE. Stížnosti vyřizuje ředitel obchodu Společnosti FINANCE, kterého zastupuje v případě nepřítomnosti jednatel společnosti, tito zodpovídají za administraci každého případu, jeho evidenci a archivaci. Shromažďují podklady, kontrolují a zajišťují včasnost jejich dodání, dále komunikují se všemi zúčastněnými stranami.

Rozlišení stížností

Standadní stížnosti

Řeší ředitel obchodu Společnosti FINANCE, popř. jednatel společnosti, vyhodnocuje standardní případy stížností, tzn. takové případy, u nichž lze na základě dodaných podkladů posoudit oprávněnost stížnosti a případné pochybení.

Nestandardní stížnosti

Řeší ředitel obchodu Společnosti FINANCE, popř. jednatel společnosti, spolu s přizvanými specialisty, popř. orgány státní moci, obvykle se jedná o složité případy (např. podezření na trestnou činnost, porušení zákonů…)

Postu při vyřízení stížnosti

1.

Zaevidování stížnosti s datem přijetí.

Každá stížnost musí být podána vždy písemnou formou. Vhodná forma doručení je tedy dopisem, emailem nebo osobně, kdy bude stížnost písemně zaznamenána ředitelem obchodu, popř. jednatelem společnosti

2.

Přezkoumání stížnosti

Ředitel obchodu Společnosti FINANCE, popř. jednatel společnosti, přezkoumá podanou stížnost a požádá zúčastněné strany za Společnost FINANCE k vyjádření. Zúčastněná strana ze Společnosti FINANCE je Spolupracovník, kterého se stížnost týká a jeho přímý nadřízený manažer, popř. další Spolupracovníci. Zúčastněné strany jsou povinny vyjádřit se ke stížnosti ve stanoveném termínu a v případě potřeby se na vyzvání dostavit na cenrálu Společnosti FINANCE k osobnímu projednání. Také zákazník, který stížnost podal může být požádán o doplnění informací.

3.

Návrh řešení

Ředitel obchodu Společnosti FINANCE, popř. jednatel společnosti, posoudí oprávnění stížnosti a navrhne její řešení. Tyto informace budou vždy písemnou formou a ta bude zaslána všem zúčastněným stranám. Termín pro vyřízení stížnosti se stanovuje na 1.měsíc od data doručení stížnosti.

4.

Vyřízení

Pokud Zákazník nesouhlasí s vyřízením žádosti, písemně to sdělí Společnosti FINANCE a případně dodá další nové skutečnosti, které se týkají stížnosti. Následně se stížnost řeší obdobným postupem.

Interní opatření Společnosti FINANCE

Pokud se stížnost na Spolupracovníka Společnosti FINANCE prokáže jako oprávněná, budou vyvozena dle míry porušení Etického kodexu nápravná opatření. Tato opatření budou sdělena Spolupracovníkovi, který pochybil, ústně nebo písemně a mohou být dle míry pochybení následující:

Tento reklamační řád byl schválen dne 15.12.2019 a nabývá platnosti k datu 1.1.2020