Etický kodex

Každý náš spolupracovník je povinen dodržovat etický kodex Společnosti FINANCE V+V a etické kodexy jiných institucí, kterými je Společnost FINANCE V+V vázána. Tyto naše kodexy zaručájí maximální kvalitu odvedené práce.

Etický kodex společnosti FINANCE V+V s.r.o.

Smyslem etického kodexu je prosazování korektních vztahů, vytváření pozitivní pracovní atmosféry a zlepšení komunikace uvnitř firmy i ve vztahu ke klientům Společnosti FINANCE.

Kodex stanoví etické normy chování a jednání, které jsou povinni uplatňovat finanční poradci distribuční sítě Společnosti FINANCE. Dodržování pravidel profesionálního chování dle ustanovení kodexu napomáhá chránit dobré jméno Společnosti FINANCE jako celku a zajišťovat, aby klienti byli řádným způsobem a v potřebném rozsahu informováni o službách a produktech mající Společnost FINANCE v nabídce. Při porušení dále stanovených pravidel si Společnost FINANCE vyhrazuje vyvodit adekvátní právní důsledky až po požadování úhrady smluvní pokuty či náhrady škody.Zásady chování spolupracovníků a zaměstnanců Společnosti FINANCE.Další etické kodexy

Kodex etiky v pojišťovnictví

Etický kodex finančního trhu